Organisatie

De Portugees-Israëlietische Gemeente wordt bestuurd door het College van Parnassim (CvP), ook wel Ma’amad genoemd. De leden van het College worden gekozen door de leden van 18 jaar en ouder.

Het College van Parnassim is een onbezoldigd bestuur en bestaat uit de volgende leden:

  • Michael Minco: voorzitter
  • Gideon Tahan: gabai
  • Sara-Joan Pinto-Sietsma: lid
  • Gideon Senior Coronel: lid
  • David Samama, lid

De Parnassim zijn te bereiken via het e-mailadres: info@esnoga.com

Verder zijn er binnen de PIG veel andere commissies actief, zoals de Snoge commissies Amsterdam en Amstelveen, de sociale commissie, de lavadores en de lavadrices.

De Portugees-Israëlietische Gemeente heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting.

Registratienummer Kamer van Koophandel:  50549790
IBAN: NL14 INGB 0697 3227 77
BIC code: INGBNL2A

Doel 
De Gemeente heeft conform de statuten ten doel de orthodox-Joodse godsdienst volgens de Portugees-Israëlietische ritus uit te oefenen en het voortbestaan ervan te waarborgen. Indien de reglementen van het Portugees-Israëlietisch Kerkgenootschap in Nederland (P.I.K.) dat bepalen, uitvoering te geven aan de taken en bevoegdheden van het P.I.K..

De Gemeente tracht dit doel onder meer te bereiken door:
– het organiseren, conserveren en faciliteren van gebeds- leer- en overige diensten volgens de Amsterdams Portugees-Israëlietische tradities;
– het bijeenbrengen van middelen ter bestrijding van de kosten aan de verwezenlijking van het doel verbonden;
– het verrichten van alle overige activiteiten, welke rechtstreeks of zijdelings verband houden met de doelstelling van de Gemeente, alles in de ruimste zin van het woord;
– samen te werken met andere orthodox-Joodse kerkgenootschappen en/of daartoe behorende Gemeenten.
– samen te werken met andere Joodse en niet-Joodse organisaties en instellingen.

Download de statuten hieronder: